Sania2093, teksty z października 2011 roku

9 tekstów z paździer­ni­ka 2011 ro­ku – auto­rem jest Sa­nia2093.

"Ni­by ta­cy sa­mi, lecz w głębi duszy inni.." 

myśl
zebrała 2 fiszki • 10 października 2011, 22:14

"Py­tasz mnie co to było? To będzie depresja" 

myśl
zebrała 2 fiszki • 9 października 2011, 23:39

"Me­lan­cho­lia pa­nuje nad na­mi. A czy my pot­ra­fimy nad nią pa­nować.. [?]" 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 8 października 2011, 23:43

„To pot­worne uczu­cie stra­cone­go czasu..” 

myśl
zebrała 4 fiszki • 6 października 2011, 18:34

„Cza­sami uk­ry­wam uśmiech, dlacze­go? Nie wiem. Dzi­siaj spra­wiłeś, że zno­wu mu­siałam go uk­ryć, chcąc go po­kazać wszystkim.” 

myśl
zebrała 4 fiszki • 5 października 2011, 00:24

"-I look in­to your eyes, and I see it..
-What you see?
-I see the truth..” 

myśl • 4 października 2011, 15:51

"Była tak zajęta, że na­wet te­go nie zauważyła ile to jej da­je szczęścia.." 

myśl
zebrała 2 fiszki • 3 października 2011, 01:09

„Smu­tek? To nie za­bija. Dręczy i wy­kańcza do mo­men­tu, aż sam te­go nie zrobisz” 

myśl
zebrała 3 fiszki • 2 października 2011, 17:48

„Uczu­cia różne płyną przez me ser­ce. Ni to ra­dość sza­lona, ni to smu­tek głębo­ki… Racz mi Pa­nie po­wie­dzieć słów kil­ka o tym, w ja­kiż to sposób szu­kać od­po­wie­dzi, na nur­tujące py­tanie „Czym jest życie?”.” 

myśl
zebrała 4 fiszki • 1 października 2011, 14:44
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Sania2093

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność